چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل پنجم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل پنجم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، خدا شناسی آفاقی

مبانی تعلیم و تربیت، خدا شناسی انفسی

مبانی تعلیم و تربیت، خدا شناسی انفسی، جلسه دوم

مبانی تعلیم و تربیت، تعاریف حکمت، جایگاه اهل‌بیت در شناخت خدا

مبانی تعلیم و تربیت، هدف خلقت