چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل چهارم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل چهارم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

نقش هنجارهای اجتماعی و وراثت - جلسه شانزدهم

ارکان نظام تعلیم و تربیت - جلسه هفدهم

مبانی تعلیم و تربیت، خداباوری فطری - جلسه هجدهم

مبانی تعلیم و تربیت، تصور مفهوم خدا - جلسه نونزدهم

مبانی تعلیم و تربیت، توصیف خدا - جلسه بیست