چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تفسیر خطبه متقین

دکتر طیب‌نیا - شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل ششم

دکتر طیب‌نیا

شرح و تفسیر خطبه متقین - فصل ششم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

بردباری عالمانه

برنامه ریزی بر اساس ماموریت

قناعت

خوراک اندک

آسانی امور

حفظ دین