چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوازدهم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دوازدهم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت سعی - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت دعا - 1

مبانی تعلیم و تربیت، سنت دعا - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت آسانی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت بازتاب اعمال - 1