چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل یازدهم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل یازدهم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت امداد مومنان

مبانی تعلیم و تربیت، سنت رزق - 1

مبانی تعلیم و تربیت، سنت رزق - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت رزق - 3

مبانی تعلیم و تربیت، سنت سعی - 1