چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل نهم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل نهم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، شیطان شناسی - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت الهی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت اختیار - 1

مبانی تعلیم و تربیت، سنت اختیار - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت هدایت - 1