چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل شش

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل شش

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، هدف خلقت انسان

مبانی تعلیم و تربیت، عبودیت

مبانی تعلیم و تربیت، نظام احسن خلقت

مبانی تعلیم و تربیت، نظام احسن خلقت، جلسه دوم

مبانی تعلیم و تربیت، عدل الهی